Erik Hoffmann har været så venlig at bidrage med dette afsnit.

Hjernebølge-målinger

Hjernen består af ca. 20 milliarder celler (kaldet neuroner), som alle genererer elektriske impulser dag og nat livet igennem. Når hjernens neuroner arbejder sammen i synkroni, opstår der skiftende elektriske potentialer i synapserne, som er specialiserede forbindelsesled mellem neuronerne. Ved hjælp af elektroencefalografi (EEG) er det muligt med elektroder uden på hovedet at måle den gennemsnitlige elektriske aktivitet af de underliggende synapser. Det målte EEG-signal varierer i styrke (amplitude målt i mikrovolt) afhængig af hvor mange neuroner, der arbejder sammen i synkroni. Signalet varierer også i hastighed kaldet frekvens, der måles i Hertz, som angiver antal hjernebølger per sekund. Således er amplituden (målt i mikrovolt) og frekvensen (målt i Hertz) de to vigtigste parametre ved EEG-signalet.

Generelt kan man sige, at når hjernen er aktiv, svinger hjernebølgerne hurtigt, og når hjernen er passiv (fx under søvn) svinger bølgerne langsomt. Det er lige så rigtigt at sige, at når opmærksomheden er vendt mod den ydre verden svinger hjernebølgerne hurtigt, mens når opmærksomheden er vendt mod den indre verden, svinger de langsomt.

 

Fem typer hjernebølger

Karakteristik af fem typer hjernebølger
Ubevidst Bevidst
Delta Theta Alpha Beta Gamma
0,5 - 4Hz 4 - 8Hz 8 - 13Hz 13 - 25Hz 25 - 42Hz
Instinkt Følelse Bevidsthed Koncen-tration Intenst fokus

Overlevelse

Dyb søvn

Koma

Drifter

Trance

Drømme

Krops-bevidsthed

Integration af følelser

Perception

Tænkning

Stress

Vilje

Højere bevidsthed

Hjernebølgerne kan opdeles i fem kategorier afhængig af deres frekvens:

1. Deltabølger (0.5-4Hz) er de langsomste bølger, der optræder under dyb søvn og i koma. Deltabølger signalerer aktivitet dybt i den del af hjernen, der aldrig sover. Det er vigtigt at lave mange deltabølger om natten, da de signalerer dyb søvn, som er vigtig for kroppens restitution.

2. Thetabølger (4-8Hz) optræder især i tilstanden midt mellem vågenhed og søvn – den såkaldt hypnagoge tilstand. Theta-bølger signalerer primært følelser, og temperamentsfulde mennesker har derfor ofte forhøjet theta-aktivitet. Thetabølger reflekterer aktivitet i den del af hjernen, der kaldes det limbiske system. Dette område er netop sæde for følelser og drifter. Under hypnose, trance og drømmetilstande ses ofte mange theta-bølger, der reflekterer ubevidst/underbevidst aktivitet. Mindre børn har mange thetabølger – især børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), der har for mange thetabølger. Derimod er thetabølger hos voksne i den vågne tilstand et tegn på dysfunktion. Det har ofte været hævdet at thetabølger kan være et tegn på kreativitet. Her er argumentet at thetabølger signalerer kontakt med den kreative underbevidsthed.

3. Alfabølger (8-13Hz) ligger midt imellem hjernens langsomme og hurtige bølger.  Alfabølger reflekterer hjernens ’bevidste tomgangstilstand’, det er en tilstand karakteriseret af passiv (meditativ) opmærksomhed. Mennesker med en høj alfa-aktivitet har god kontakt til deres underbevidsthed og dermed også til deres krop og følelser. Hvis man passivt opmærksomt lytter til kroppens (underbevidsthedens) signaler stiger alfa-aktiviteten. I den høje alfa-tilstand er man fri for spændinger og stress og man akkumulerer ny energi.

4. Betabølger (13-25Hz) angiver en mental aktiv tilstand. I det øjeblik man begynder at gøre noget (fysisk eller mentalt) reduceres alfabølgerne, mens betabølgerne stiger i intensitet. Øget beta-aktivitet  betyder en mobilisering af energi-ressourcer og dermed en øget blodgennemstrømning til hjernen. Under koncentration og intens tankevirksomhed øges beta-aktiviteten, og det samme sker, når man er under mentalt eller følelsesmæssigt pres (stress).

5. Gammabølger (25-42Hz) er de aller-hurtigste hjernebølger som hjernen genererer, når den skal yde det optimale. Det er især vigtigt at have mange gammabølger i pandelapperne, hvor hjernens øverste kontrolorganer sidder, bl.a. styring af opmærksomhed. En høj gamma i pandelapperne reflekterer således intenst fokus og god viljestyrke. Nyere videnskabelige undersøgelser af budhistmunke under meditation peger på at en høj gamma i pandelapperne er associeret med en højere bevidsthedstilstand.

Generelt om hjernebølger: Det er vigtigt at ens hjerne kan benytte sig af alle fem typer hjernebølger og flexibelt skifte mellem dem afhængig af situationen. Man kan således ikke sige at en bestemt type hjernebølger er bedre end de andre. Under dyb søvn bør hjernen producere delta-bølger, under kreativ udfoldelse og fordybelse (meditation) er alfa og theta-bølger det mest optimale og under intens mental aktivitet bør hjernen producere beta og gammabølger.