Erik Hoffmann har været så venlig at bidrage med denne artikel. Artiklen har været til inspiration ved udarbejdelsen af demoprotokollerne og bringes som baggrundsmateriale, men skal ikke opfattes som en anprisning af µSamp2.

Da der kan være store individuelle forskelle i udgangspunkt og forudsætninger, kan artiklen kun læses som en beskrivelse af generelle erfaringer og ikke tages om udtryk for et løfte om at kunne opnå bestemte individuelle resultater ved at træne med µSamp2.

Neurofeedback Træning

Metoder og Protokoller 1

Hjernetræning med neurofeedback bygger på en direkte, øjeblikkelig tilbage­mel­ding om, hvilken tilstand hjernen – og dermed bevidstheden - er i. Små følere an­bragt på hovedet måler hjernens elektriske bølger og fører dem, via en forstærker, til en computer. Under træningen styrer dine hjernebølger (vha. specialudviklet software) toner, musik eller animationer på en computer­skærm, som giver dig feedback om din øjeblikkelige bevidsthedstilstand. Denne form for træning fører til en indlæring af den ønskede bevidsthedstilstand, som man efterhånden kan gå ind i efter ønske – endda uden feedback - når man bliver dygtig nok. Proceduren er i overensstemmelse med almindelig psykologisk indlæringsteori, idet stort set al indlæring af ny adfærd foregår vha. feedback.

Alfabølge-træning: En introduktion

I princippet kan man give feedback på alle typer hjernebølger (delta, theta, alfa, beta og gamma). Mest almindelig er dog alfa-feedback som allerede i 1960’erne blev udviklet i USA af professor Joe Kamyia. Han brugte en simpel tone som feedback-signal til at repræsentere alfabølgerne med. I samme  øjeblik forsøgspersonen lavede alfabølger hørte han/hun automatisk en tone i en højtaler. Disse toner optrådte således som en feedback, der kunne vejlede personen til at indtræde i den ønskede alfatilstand.

Alfabølgerne, der svinger ca. 10 gange per sekund, har en frekvens der ligger midt imellem hjernens hurtige og langsomme bølger. Alfabølger er porten mellem den ydre og den indre verden –  overgangen mel­lem det bevidste og ubevidste.
Ved hjælp af direkte, øjeblikkelig feedback (neurofeedback) kan dine alfabølger optrænes og du kan lære at gå ind i en tilstand af ren bevidsthed eller væren, uden tanker og følelser. Dette er en meditativ tilstand, en tilstand af ren væren i nu’et.

Alfatilstanden er ”En fysisk og mentalt afspændt tilstand kombineret med en årvågen, ikke-fokuseret opmærksomhed”. Det er en tilstand karakteriseret af mental åbenhed, klarhed, nærvær og balance. Hyppig praktisering af denne tilstand kan bl.a. føre til bedre mental afspænding samt større spontanitet og kreativitet.

Under alfatræning giver du bevidst slip på dine indre spændinger og opløser derved bloke­ringer. Energien strømmer derhen, hvor din bevidste opmærksom­hed er og processen ledsages af øget alfa. Når du træner alfabølger stimulerer du energiens frie gennemløb hvilket bl.a. giver en bedre blodforsyning til hjernen.

Alfatræning er bevidst og systematisk fokusering af mental energi. Det er en opladning af hjernen med energi, som derefter står til rådighed for intellektuelle og kreative aktiviteter.

Forskning har vist at alfabølger signalerer kontakt til krop og følelser. Efter følelsesforløsende terapi kan man fx nemt se en fordobling af alfa-aktiviteten. Folk der er stressede kan ofte ikke mærke sig selv. De mangler kontakt med deres krop og følelser og de har sædvanligvis en meget lav alfa-aktivitet.

Hvis man som nybegynder starter på alfatræning kan følgende vejledning være nyttig:

Guide til alfa-tilstanden:

Formål med alfatræning:
Nogle af de vigtigste formål med alfatræning er at opnå:

Alfa træningsprotokoller

Generel
Den tekniske tilrettelæggelse af en alfaprotokol kan være meget forskellig afhængig af individet. Nogle foretrækker at træne i korte intervaller, mens andre ønsker at træne uafbrudt i lange perioder (op til en time) men dette er dog ikke for begyndere.

Man kan fx starte med en protokol der varer 20 minutter. Sessionen kan evt. starte med visning af ovenstående guide til alfa-tilstanden. Som feedback vælges en behagelig tone der evt. kan variere i takt med alfabølgernes amplitude (analog feedback).

Hvis personen er meget anspændt og kun har lidt alfa men megen beta vil det nok være hensigtsmæssig at tilføje en ’beta inhibit’ der blokerer alfa feedback-tonen hvis beta-aktiviteten overstiger en vis amplitude. Omvendt hvis personen har en høj theta i forhold til alfa bør der indføres en ’theta-inhibit’ som blokerer feedback’en hvis thetaen bliver for høj. En høj theta er en indikation af indadvendthed, uopmærksomhed og døsighed – det er en ubevidst tilstand som vi ikke ønsker at belønne med feedback.

Interval
Nogle foretrækker en alfaprotokol med meget korte træningsintervaller, auditiv feedback med efterfølgende visuel visning af resultatet for perioden. Dette kan foregå således:

 1. To minutters alfatræning med auditiv feedback
 2. Kortvarig (8 sek.) visuel visning af resultatet (gn.sn. alfa-amplitude)
 3. To minutters alfatræning med auditiv feedback
 4. Kortvarig (8 sek.) visuel visning af resultatet
 5. O.s.v.

Kreativ
En anden protokol som jeg kalder ’ud og ind af alfa’ er nyttig til at stimulere kreativiteten og det frie flow af ideer:

 1. Man formulerer et problem som man ønsker en kreativ løsning på
 2. Derefter 2 min. alfatræning med auditiv feedback (lukkede øjne)
 3. 2 min. uden feedback med åbne øjne hvor man reflekterer over problemet og evt. skriver sine tanker og ideer ned på papir.
 4. 2 min. alfatræning med auditiv feedback (lukkede øjne)
 5. 2 min. uden feedback med åbne øjne hvor man reflekterer over problemet og evt. skriver sine tanker og ideer ned på papir.
 6. O.s.v. fra 20-40 minutter.

Princippet i træningen er at stimulere hjernens dynamik. Først formulerer man et problem og reflekterer over det. Dette kræver en aktiv hjerne og betabølger. Dernæst ’nulstiller’ man hjernen ved at gå ind i alfatilstanden i 2 minutter. Her er hjernen passiv mens man henter indtryk fra underbevidstheden. Når man igen begynder at tænke over problemet er det med en frisk hjerne der kan få nye ideer. Erfaringen viser at denne protokol kan stimulere til nytænkning og større kreativitet.